pomnik Napoleona I z cyklu "obiekty ruchome"pl. Napoleona